Wet Natuurbescherming

GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

In Nederland zijn alle grondgebonden zoogdieren beschermd onder de Wet natuurbescherming. Het beschermingsregiem is wel verschillend: zo is de bever internationaal beschermd en is de eekhoorn nationaal beschermd. Daarnaast kennen de meeste provincies een vrijstelling voor diverse grondgebonden zoogdieren, zoals algemene (spits)muizen. Wel zijn er de laatste tijd veel provincionale ontwikkelingen bij de bescherming van grondgebonden zoogdieren, waardoor de lijst van nationaal beschermde soorten per provincie enorm te verschillen, bijvoorbeeld: alleen binnen provincie Overijssel is de egel nationaal beschermd en is alleen in de provincie Noord-Brabant het zwijn vrijgesteld.

Grondgebonden zoogdieren komen in een diversiteit van leefomgevingen. In de stad komt met name de steenmarter voor. In randen van steden en groenere dorpen worden ook kleine marterachtigen, boommarter en eekhoorn waargenomen. De overige beschermde grondgebonden zoogdieren komen voor in het buitengebied en natuurgebieden (Natura 2000- en NNN-gebieden). Voor kennis over het voorkomen, de leefwijze en het habitat waarin de verschillende vleermuissoorten voorkomen, wordt verwezen naar de Zoogdiervereniging.

De mitigerende maatregelen die getroffen kunnen worden voor grondgebonden zoogdieren zijn zeer divers. Het is mogelijk om verblijfplaatsen te realiseren, zoals het realiseren van nestkasten voor marters en kunstmatige dassenburchten, als het behouden en inrichten van leefgebieden, zoals het realiseren van marterhopen, het geschikt maken van bijgebouwen en het realiseren van corridors. Ook ten behoeve van veilige verplaatsing van dieren langs wegen kunnen tunnels gemaakt worden. De exacte invulling van deze werkzaamheden is project, locatie en soort afhankelijk. MIECON is gespecialiseerd in de realisatie van deze mitigerende oplossingen en onderzoekt en adviseert graag over de mogelijkheden binnen projecten.

Ondanks dat de meeste grondgebonden zoogdieren beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming, kunnen enkele soorten, zoals de steenmarter, plaagdieren zijn. In het verlengde van mitigatie van grondgebonden zoogdieren voert MIECON ook ontmoedigingswerkzaamheden uit(ook wel ongeschikt maken of natuurvrij maken genoemd) ter voorkomen van het verstoren, beschadigen, verwonden en doden van dieren en ten behoeve van het verjagen van plaagdieren. Hiervoor heeft MIECON een eigen methode en materialen ontwikkeld. De exacte invulling van de ontmoedigingswerkzaamheden zijn echter altijd afhankelijk van de voorschriften uit de ontheffing.

Voor meer informatie en advies over de benodigde werkzaamheden binnen uw project of de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.