Wet Natuurbescherming

VOGELS

Nederland is rijk aan vogels. In het broedseizoen zijn alle vogels beschermd, onafhankelijk van de soort. Daarnaast zijn in Nederland ook vogels jaarrond beschermd en zijn er nog zogeheten categorie 5 soorten; soorten die alleen jaarrond beschermd zijn vanwege zwaarwegende ecologische omstandigheden. De lijsten met beschermde soorten verschillen provinciaal. Voor kennis over het voorkomen, de leefwijze en habitat waarin vogels voorkomen, wordt verwezen naar SOVON en de Vogelbescherming.

Vogels zijn zeer mobiel doordat ze kunnen vliegen. De meeste mitigerende maatregelen focussenzich op het behouden en aanbieden van nestlocaties. Deze worden vaak gerealiseerd door het beschrikbaar stellen van speciale nestkasten. Vanwege het grote aantal renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden in steden, gaat momenteel veel aandacht uit naar de soorten gierzwaluw en huismus. Er zijn echter meer jaarrond beschermde vogels waarvoor nestlocaties kunnen worden gerealiseerd, zoals huiszwaluw, boerenzwaluw, slechtvalk, torenvalk, boomvalk, sperwer, kerkuil en steenuil. Ook zijn er steeds meer provincies die meer aandacht vragen voor categorie 5 soorten, zoals spreeuw. MIECON kent voor alle vogelsoorten mitigerende oplossingen. De exacte invulling van deze werkzaamheden is project afhankelijk. 

Verder is MIECON gespecialiseerd in het inrichten van geschikt foerageergebied en leefgebied voor vogels. De realisatie van nestlocaties heeft namelijk weinig tot effect als er geen geschikt foerageergebied en leefgebied in de omgeving aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn mussenhagen die functioneren als kwetterplek voor bijvoorbeeld huismus en het inrichten van oeverzwaluwwanden. De mogelijkheden hiervan zijn afhankelijk van de ontwikkelingslocatie en omgeving.

In het verlengde van mitigatie voor vogels voert MIECON ook ontmoedigingswerkzaamheden (ook wel ongeschikt maken of natuurvrij maken genoemd) uit ter voorkomen van het verstoren, beschadigen, verwonden en doden van eieren en dieren. Hiervoor heeft MIECON een eigen methode en materialen ontwikkeld, die inmiddels ook wordt voorgeschreven in ontheffingen. Toch blijft de exacte invulling van de ontmoedigingswerkzaamheden altijd afhankelijk van de voorschriften uit de ontheffing.

Voor meer informatie en advies over de benodigde werkzaamheden binnen uw project of de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.