Wet Natuurbescherming

VLEERMUIZEN

Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren in Nederland. Het betreffen zeer algemene soorten in Nederland en zijn strikt beschermd vanuit Europese en Nederlandse wetgeving. Het uitvoeren van werkzaamheden die effect hebben op vleermuizen zijn altijd ontheffingsplichtig. Verblijfplaatsen van vleermuizen worden in elke geschikte ruimte en holte gevonden wanneer deze toegankelijk is voor vleermuizen. In Nederland is naar schatting rond de 95% van de gebouwen geschikt voor vleermuizen. Gebouwbewonende vleermuizen zoeken een schuilplaats in spouwmuren van woningen, achter gevelbetimmering, onder het dakbeschot, in schoorstenen en op zolders. Vaak zonder dat bewoners of gebruikers van een gebouw dit door hebben. Boombewonende soorten hebben daarentegen verblijfplaatsen in holtes van bomen en achter lostzittende bast. Daarnaast kan een omgeving verschillende belangrijke functies verlenen aan vleermuizen, zoals vliegroutes, migratieroutes en foerageergebied. Voor kennis over het voorkomen, de leefwijze en het habitat waarin de verschillende vleermuissoorten voorkomen, wordt verwezen naar de Zoogdiervereniging en Vleermuisnet.

Wanneer er wordt gesproken over mitigerende maatregelen voor vleermuizen, wordt vaak gesproken over het behoud en aanbieden van verblijfplaatsen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen functies van verblijfplaatsen. De vleermuissoorten in Nederland kunnen worden opgedeeld in vier groepen, namelijk gebouw- en/of boombewonend en spleet- en/of holtebewonend. Afhankelijk van de soort en de periode in het jaar kunnen vleermuissoorten worden ingedeeld in één of meerdere groepen. Daarnaast zijn er meer opportunistische soorten en soorten die veel specifiekere eisen stellen aan hun verblijfplaatsen en leefomgeving. Daarnaast kan een verblijfplaats meerdere invliegopeningen hebben.De mitigatie moet worden afgestemd op de functie(s) en het aantal invliegopeningen van de originele verblijfplaats. MIECON beschikt over diverse vleermuisdeskundigen en een diversiteit aan mitigerende maatregelen voor vleermuizen. MIECON gebruikt 'standaard' oplossingen, zoals het aanbieden van opbouw vleermuiskasten (tijdelijke maatregelen), als maatwerk oplossingen, zoals het aanpassen van kasten en het op maat maken van kraamkasten. Ook ontwikkelt en realiseert MIECON grotere mitigatievoorzieningen, zoals paalkasten en vleermuistorens. Naast het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen is MIECON in staat om mitigerende oplossingen te realiseren voor andere functies van vleermuizen, zoals vliegroutes en foerageergebied. De exacte invulling van deze werkzaamheden is project afhankelijk. 

Verder voert MIECON in het verlengde van mitigatie van vleermuizen ook ontmoedigingswerkzaamheden (ook wel ongeschikt maken of natuurvrij maken genoemd) uit ter voorkomen van het verstoren, beschadigen, verwonden en doden van dieren. Hiervoor heeft MIECON een eigen methode en materialen ontwikkeld, die inmiddels ook wordt voorgeschreven in ontheffingen. Toch blijft de exacte invulling van de ontmoedigingswerkzaamheden altijd afhankelijk van de voorschriften uit de ontheffing.

Voor meer informatie en advies over de benodigde werkzaamheden binnen uw project of de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.