Wet Natuurbescherming

PLANTEN

Beschermde planten komen vaker voor dan u denkt. Veelal betreffen het zeldzamere planten die voorkomen in natuurgebieden (Natura 2000- en NNN-gebieden), randzones en agrarische gronden. Enkele beschermde planten komen voor in bebouwd gebied, zoals in steden en op muren. Voor kennis over het voorkomen, de leefwijze en vegetatietypes waarin beschermde platen voorkomen, wordt verwezen naar FLORON

Mitigatie van planten mogelijk, maar betreft een ingewikkelde procedure. Daardoor worden vaak als eerste werkmethodes uitgewerkt waarbij de oorspronkelijke standplaatsen, of een groot deel daarvan, behouden kunnen blijven. Hierbij is het tijdens de realisatie van de ontwikkelingen noodzakelijk om de oorspronkelijke standplaatsen te beschermen. MIECON kan ondersteunen en helpen opstellen van werkmethodes waarbij behoud van de oorspronkelijke standplaatsen wordt gerealiseerd. Daarbij kan MIECON een gepaste bescherming van de oorspronkelijke standplaatsen realiseren.

Mocht behoudt van de oorspronkelijke standplaatsen toch geen mogelijkheid zijn, dan heeft MIECON alle kennis in huis om dergelijke mitigerende maatregelen uit te voeren. De mitigatie van planten bestaat over het algemeen uit het verplaatsen van planten of het verplaatsen van grote delen van muren met zeldzame muurvegetatie. Ook is het mogelijk om de oorspronkelijke standplaatsen te verwerken in de nieuwe terreininrichting, zodat de planten zich weer op de oorspronkelijke standplaatsen kunnen handhaven. De exacte invulling van deze werkzaamheden is project afhankelijk. 

Voor meer informatie en advies over de benodigde werkzaamheden binnen uw project of de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.