Wet natuurbescherming

MIECON is gespecialiseerd in mitigerende maatregelen. Mitigatie is een wettelijke term uit de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming vormt over het algemeen de basis van de werkzaamheden van MIECON.

Sinds 1 juli 2017 is in Nederland de Wet natuurbescherming van kracht (voorheen was dit de Flora en faunawet). De Wet natuurbescherming (afgekort Wnb) is op te delen in drie onderdelen: gebiedsbescherming, soortenbescherming en de algemene zorgplicht. De werkzaamheden die MIECON uitvoert, hebben voornamelijk betrekking op de onderdelen soortenbescherming en algemene zorgplicht.

Informatie over de bescherming van soortgroepen kunt u vinden als u doorklikt in het linker menu op deze pagina. Werkzaamheden benodigd in het kader van gebiedsbescherming of BREEAM zijn uiteraard ook mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.


SOORTENBESCHERMING

Binnen de soortenbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen internationaal beschermde soorten (voortkomend uit Europese wetgeving), nationaal beschermde soorten (voortkomend uit Nederlandse wetgeving en provinciaal beleid) en vrijgestelde soorten (soorten die vallen onder de zorgplicht). Aangezien in de Wet natuurbescherming de verantwoordelijkheid voor het naleven van de Wet natuurbescherming is neergelegd bij de Gedeputeerde Staten, oftewel de provincies, kunnen de lijsten van nationaal en vrijgestelde beschermde soorten per provincie verschillen. Ook kunnen mitigerende eisen en eisen ter invulling van de zorgplicht per provincie verschillen.

MIECON is rederlijkerwijs op de hoogte van provinciale verschillen en past, indien noodzakelijk, haar werkmethode daarop aan. 


ALGEMENE ZORGPLICHT

Met de algemene zorgplicht is geregeld dat iedereen in Nederland zorg moet dragen voor flora en fauna in Nederland. Dit betekent dat in elk geval schadelijke handelingen bij dieren, planten en insecten niet worden uitgevoerd of dat noodzakelijke maatregelen moeten worden getroffen om schadelijke gevolgen aan flora en fauna te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Voor beschermde soorten worden de voorzorgsmaatregelen vaak voorgeschreven in een ontheffing Wet natuurbescherming. Voor de vrijgestelde soorten vaak niet. 

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden draagt MIECON altijd zorg voor alle flora en fauna. Ook wanneer opdrachtgevers en klanten vragen hebben over de invulling van de zorgplicht, kan MIECON hen voorzien in werkmethodes en oplossingen.