Onze werkzaamheden

VOORZIENINGEN EN MITIGATIE VOOR VLEERMUIZEN

De meeste mitigatie voor vleermuizen is gericht op het aanbieden van alternatieve of nieuwe verblijfplaatsen. Slechts een beperkt deel van de mitigatie van vleermuizen bestaat uit het mitigeren van foerageergebied, vliegroutes en migratieroutes. Voor een offerte voor de realisatie van mitigatievoorzieningen voor vleermuizen, kunt u direct contact met ons opnemen.

Voorwaarden mitigatie

De mitigatie van vleermuisverblijfplaatsen wordt bepaald aan de hand van de soort, de locatie van de originele verblijfplaats en de functie van de originele verblijfplaats. Wanneer slim wordt nagedacht over de mitigatievorm, kan het eindresultaat geschikt zijn voor meerdere soorten en functies. De mitigatiefactor die voor vleermuizen vaak wordt voorgeschreven betreft 1:4. Dit betekent dat voor iedere verblijfplaats van vleermuizen die (tijdelijk) verloren gaat, vier alternatieven moet worden geboden. 

Meest voorkomende soorten

Vanwege het grote klimaatvraagstuk en het tekort aan woningen, vinden de meeste ontwikkelingen momenteel plaats in bebouwd gebied. De meest voorkomende vleermuissoorten in bebouwd gebied betreffen de spleetbewonende soorten de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Echter, ook voor zeldzamere, vrijhangende of boombewonende soorten zijn mitigerende maatregelen beschikbaar bij MIECON.

Tijdelijke voorzieningen

Tijdelijke voorzieningen voor vleermuizen betreffen over het algemeen opbouwkasten die binnen 200 m, maar bij voorkeur binnen 100 m, vanaf de originele verblijfplaatsen moeten worden opgehangen. De tijdelijke voorzieningen moeten beschikbaar blijven tot na afronding van de werkzaamheden die een effect hebben op verblijfplaatsen van vleermuizen. Voor de realisatie van tijdelijke voorzieningen maakt MIECON vaak gebruik van opbouwkasten van vaste leveranciers. Echter, ook ten aanzien van de tijdelijke mitigatie kan MIECON maatwerk kasten leveren. Voorbeelden hiervan zijn kasten op palen, vleermuistillen, triangels, aanpassingen van daken etc.

Vaak worden tijdelijke voorzieningen vooruitlopend op de verlening van een ontheffing Wet natuurbescherming gerealiseerd. Dit heeft te maken met de gewenningsperiode die gebonden is aan de voorzieningen. MIECON heeft de kennis in huis om te adviseren welke tijdelijke mitigatie wordt goedgekeurd door het bevoegd gezag en deze vooruitlopend op de ontheffing te realiseren.

Definitieve voorzieningen

Definitieve voorzieningen hebben als doel dat ook na de afronding van de werkzaamheden een ontwikkelingslocatie geschikt of geschikter is voor vleermuizen. De invulling van definitieve mitigatie is altijd projectspecifiek. Als eerste wordt bekeken of verblijfplaatsen behouden kunnen blijven, als tweede wordt gekeken of bestaande ruimtes binnen het plangebied geschikt kunnen worden gemaakt voor vleermuizen en als derde, wanneer de eerste twee opties echt niet mogelijk zijn, wordt gekeken naar de realisatie van nieuwe verblijfplaatsen. Voorbeelden van de mogelijkheden zijn:

  • Behoud van spouwdelen;
  • Geschikt maken van de spouw of open ruimtes, zoals zolders, kelders, schuren en bunkers;
  • Geschikt maken van dakranden en daken;
  • Geschikt maken van gevelbeplating;
  • De realisatie van inbouwkasten, zoals de EPS-vleermuiskast. Hierbij maakt MIECON zowel gebruik van vaste leveranciers als van maatwerk kasten;
  • Maatwerk aanpassingen van bestaande inbouwkasten;
  • Realisatie van vleermuis- en faunatorens;
  • Etc.

MIECON kan in alle wensen voorzien!

Overmitigatie en groene plus

MIECON past niet alleen mitigatie toe die geschikt is voor een specifieke soort, maar probeert ook altijd om mitigatie te realiseren die voor meerdere soorten geschikt is.

Ook wanneer aanvullend op de minimaal vereiste mitigatie extra mitigatie gewild of vereist is, kan MIECON hierin voorzien. Hierbij zijn de mogelijkheden alleen gelimiteerd door de creativiteit en het beschikbare budget.