Onze werkzaamheden

VISUELE INSPECTIES EN SPORENONDERZOEK

Een visuele inspectie en sporenonderzoek kan als aanvulling op een quick scan, aanvullend op een nader onderzoek of ter vervanging van een nader onderzoek naar beschermde soorten plaats vinden. Het betreft een onderzoeksmethode die MIECON heeft ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met het ontmoedigen van gebouwen, het inspecteren van boomholtes en het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen voor beschermde soorten.

Tijdens een visuele inspectie wordt een object, vaak een gebouw of bomen, met een endoscoop en zaklamp onderzocht op de aanwezigheid van individuen of sporen van beschermde soorten. Aanvullend op de waarnemingen van sporen in het object, kan het voorkomen van soorten met 100% zekerheid worden vastgesteld door middel van een DNA-analyse. Op basis van de waarnemingen en soort specifieke kennis worden conclusies getrokken over de aanwezigheid van beschermde soorten binnen en het gebruik van een object door beschermde soorten.

Een visuele inspectie en sporenonderzoek wordt vaak uitgevoerd met behulp van groot materieel. Voor een offerte voor het laten uitvoeren van een sporenonderzoek kunt u direct contact met ons opnemen.


ONTSTAANSGESCHIEDENIS VISUELE INSPECTIES EN SPORENONDERZOEK

In Nederland wordt veel onderzoek naar zoogdieren in leefgebied uitgevoerd met cameravallen, diverse vangmethodes, sporenplankjes en determinatie van uitwerpselen. Vervolgens worden op basis van resultaten en kennis over de ecologie van soorten conclusies getrokken over individuen, leefgebied en verblijfplaatsen. Over de determinatie van zoogdieren op basis van afdrukken in de grond, sporenplankjes en uitwerpselen in het leefgebied is veel bekend, maar over sporenonderzoek van objecten, zoals gebouwen en bomen, is veel minder bekend. MIECON B.V. heeft op basis van jarenlange ervaring met het ontmoedigen van gebouwen, het inspecteren van boomholtes en het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen voor beschermde soorten veel kennis opgedaan over sporen en het gebruik van objecten door beschermde soorten, waaronder vleermuizen, huismus, gierzwaluw, uilensoorten en marterachtigen, en een onderzoeksmethode ontwikkeld waarmee op basis van deze sporen en de van beschermde soorten verblijfplaatsen kunnen worden vastgesteld. 


ECOLOGISCHE DESKUNDIGHEID

De visuele inspectie en sporenonderzoek van MIECON is dus uniek en kan alleen door de specialisten van MIECON worden uitgevoerd. Alle deskundigen binnen MIECON hebben zowel ervaring met het deskundig ontmoedigen van objecten als kennis over het gedrag en de ecologie van beschermde soorten (waaronder vleermuizen, huismus, gierzwaluw, marterachtigen en uilen). Daarnaast hebben alle deskundige binnen MIECON bouwkundige kennis , zodat de geschiktheid en het gebruik van objecten door beschermde soorten beoordeeld kan worden. De medewerkers van MIECON voldoen aan de definities van ter zake kundigen zoals voorgeschreven door bevoegde gezagen.


WANNEER KAN EEN VISUELE INSPECTIE EN SPORENONDERZOEK WORDEN TOEGEPAST?

In basis is elk object en elke ruimte te inspecteren en te onderzoeken. Het belangrijkste bij is visuele inspectie en sporenonderzoek is daarom dat het object van zeer dichtbij bekeken moet kunnen worden. Hierdoor is de bereikbaarheid van een object, dat wordt beinvloed door de nabijheid van gebouwen, verkeer en bomen, vaak de bepalende factor van de mogelijkheden voor de uitvoering van een visuele inspectie. Verder zijn luwtes die ontstaan door verschillende niveaus, lagen en hoeken in en rondom een object bepalend. De te inspecteren ruimtes in een object, te onderscheiden in spleetvormige ruimtes (bijvoorbeeld een spouw) en hollere ruimtes (bijvoorbeeld een zolder) bepaald voornamelijk de noodzakelijke toegankelijkheid en inspectiemethode.

Voor MIECON betekent dit in de praktijk dat voor het uitvoeren van een kwalitatief goede visuele inspectie en sporenonderzoek alle delen van het te inspecteren object met groot materieel of ladder bereikbaar moeten zijn. Wanneer dit niet het geval is, is een gedeeltelijke visuele inspectie en sporenonderzoek ook mogelijk.


DUUR EN PERIODE VAN EEN VISUELE INSPECTIE EN SPORENONDERZOEK

Een visuele inspectie en sporenonderzoek kan jaarrond worden uitgevoerd en neemt vaak één of enkele dagen in beslag. Het analyseren van het DNA duurt enkele weken. Nadat het onderzoek is uitgevoerd worden de bevindingen gerapporteerd. De rapportage kan worden opgeleverd met of zonder de resultaten van het DNA onderzoek.


NADELEN SPORENONDERZOEK

Wanneer tijdens een visuele inspectie en sporenonderzoek het gebruik van een object door beschermde soorten kan worden uitgesloten, geldt dit als bewijs dat er geen overtreding van de Wet natuurbescherming optreedt. Echter, een visuele inspectie en sporenonderzoek wordt nog niet altijd erkend door bevoegde gezagen als grond om een ontheffing op te verlenen. Wanneer tijdens een visuele inspectie beschermde soorten worden aangetroffen, kan het noodzakelijk zijn dat er aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is, is afhankelijk van de aangetroffen soort en functies.

MIECON is momenteel druk in gesprek met bevoegde gezagen voor het creëren van draagvlak voor het sporenonderzoek. Daarbij is MIECON bezig met het ontwikkelen van een protocol en toetsingskader waarmee de kwaliteit en integeriteit van het sporenonderzoek getoetst kan worden.