Onze werkzaamheden

MIECON is een commercieel bedrijf dat op basis van ecologisch onderzoek en veldkennis toepasbare mitigerende oplossingen biedt aan woningbouwcoorperaties, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, overheden, natuurorganisaties, onderzoeksinstituten, adviesbureaus en particulieren ter bescherming van de natuur. De werkzaamheden die MIECON uitvoert zijn zeer divers en toepasbaar voor alle soorten in Nederland. MIECON maakt namelijk geen onderscheid tussen werken in de stad, in het buitengebied of langs (water)wegen. Overal waar natuurbescherming en mitigatie aan de orde is, kan MIECON worden ingeschakeld.

In het linker menu op deze pagina is een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden van MIECON weergegeven. MIECON voert deze werkzaamheden ook graag voor u uit! Voor een offerte kunt u contact opnemen met ons.

Mocht u vragen hebben over werkzaamheden, oplossingen of mitigerende maatregelen, dan kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Ook wanneer het werkzaamheden, oplossingen of voorzieningen betreffen die niet in de naaststaande lijst zijn weergegeven.


SPECIALIST IN MITIGATIE!

MIECON heeft zowel uitgebreide bouwkundige als ecologische kennis in huis, waardoor geen vraagstuk te ingewikkeld is. Hierdoor is MIECON gespecialiseerd in maatwerk mitigatievoorzieningen, waarbij zowel rekening wordt gehouden met de bouwkundige als met de ecologische aspecten. Voor iedere uitdaging is een oplossing en wordt gezocht naar de juiste balans tussen bouwkundige voorwaarden, ecologische functionaliteit voor de soorten en het uiterlijk van de voorzieningen. Vanwege de jarenlange ervaring heeft MIECON voor de meeste vraagstukken wel een oplossing bedacht. Ook wanneer deze oplossing nog niet aanwezig is, is MIECON in staat nieuwe innovatieve mitigerende oplossingen te bedenken, uit te werken en toe te passen. Daarbij wordt geluisterd naar de wensen van de klant: het is zowel mogelijk om voorzieningen te leveren, te begeleiden bij de toepassing van mitigatie als het uitvoeren van alle werkzaamheden (bijvoorbeeld het inbouwen van de voorzieningen).

Ook voor de meer standaard oplossingen kunt u terecht bij MIECON. Hiervoor werkt MIECON samen met vaste leveranciers. Ook in begeleiding en scholing over de toepassing en gebruik van mitigerende maatregelen kan MIECON voorzien. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.


INRICHTING VAN LEEFGEBIEDEN

Mitigatie is niet alleen het realiseren van verblijfplaatsen, maar betreft ook het inrichten van geschikt leefgebied voor soorten. Het inrichten van leefgebieden kan zo klein en groot worden gemaakt als dat de wensen en doelen zijn binnen een ontwikkeling. Het kan bestaan uit het creëren van meer groen in de stad tot het realiseren van nieuwe groene watergangen, poelen, fauna- en ecotunnels en corridors. MIECON kan in alle wensen voorzien. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.


ONTMOEDIGINGSMAATREGELEN

In het verlengde van mitigerende maatregelen voert MIECON ook werkzaamheden uit die effecten op beschermde soorten voorkomen. Deze werkzaamheden komen voort uit voorschriften van ontheffingen Wet natuurbescherming of worden uitgevoerd in het kader van de zorgplicht. Dit wordt ontmoediging, ongeschikt maken of natuurvrij maken genoemd. Vanwege het grote aantal renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden heeft de meeste ontmoediging betrekking op gebouwbewonende soorten die veel voorkomen in de stad, namelijk vleermuizen, huismus, gierzwaluw en algemene broedvogels. Het (tijdelijk) ontmoedigen van (delen van) natuurgebieden (Natura 2000- en NNN-gebieden), randzones en groene terreinen voor soorten is ook mogelijk. Ontmoedigsmethoden betreffen dan bijvoorbeeld het dichtzetten van (bij)gebouwen, plaatsen van amfibieën- en reptielenschermen en het wegvangen en verjagen van waterdieren. Ook hier kan MIECON in alle benodigde voorzorgsmaatregelen voorzien. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.


ONDERZOEK, INNOVATIE EN HET UITDRAGEN VAN KENNIS

Naast alle commerciele werkzaamheden probeert MIECON ook zijn steentje bij te dragen aan onderzoek, innovatie en productontwikkeling in het vakgebied. Aangezien MIECON veel gesprekken voert met de uitvoerende partijen en zij door de diversiteit aan mitigatiewerkzaamheden veel kennis heeft opgedaan, ziet MIECON waar de grote ecologische vraagstukken over gaan en waar de grote uitdagingen zitten bij de uitvoering. MIECON probeert door middel van onderzoek en innovatie kennis en oplossingen te bieden voor ecologische vraagstukken en uitdagingen bij de toepassing van mitigerende maatregelen.

Daarbij hoopt MIECON door het uitdragen van kennis, het uitvoeren van eigen onderzoek en het bijdragen aan onderzoeken van bekende onderzoeksinstituten bij te dragen aan de kennis over beschermde soorten in Nederland en het ontwikkelen van effectieve manieren voor de bescherming van soorten. Voor inhoudelijke vragen en kennis over ecologische vraagstukken, ecologische werkzaamheden, mogelijkheden in samenwerkingen en uitvoerbaarheid van onderzoeken kunt u altijd contact met ons opnemen.