MITIGATIE

MIECON is gespecialiseerd in het uitvoeren van alle mogelijke mitigerende maatregelen voor beschermde soorten planten en dieren. Mitigatie betekent het verzachten van schadelijke effecten. De Wet Natuurbescherming regelt de bescherming van zeldzame en minder zeldzame soorten planten en dieren in Nederland. Om met uw projecten door te kunnen gaan, moet u ervoor te zorgen dat beschermde soorten geen last hebben van uw plannen. Dit kan vaak door het nemen van specifieke (mitigerende) maatregelen of door het laten uitvoeren van een uitgebreid maatregelenpakket (overmitigatie). Vaak heeft u een ontheffing nodig om nesten of andere verblijfplaatsen van beschermde diersoorten weg te mogen halen. MIECON kan alle mogelijke maatregelen voor beschermde soorten verzorgen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Afzetten van bouwterreinen om rugstreeppadden af te vangen of kolonisatie te voorkomen

  • Plaatsen van vleermuiskasten en broedvogelkasten als tijdelijke maatregel

  • Inbouwen van permanente voorzieningen in nieuwbouw en bij renovatie

  • Bouwen en plaatsen van zwaluwtillen, mussenhagen, insectenhotels, vleermuistorens en uilentorens

U kunt het zo gek niet bedenken of wij kunnen het ontwerpen en bouwen.

projecten

QUICKSCANS & SPORENONDERZOEK

In het voortraject van veel projecten is het belangrijk om te weten met welke soorten je rekening moet houden. Hiervoor wordt meestal een quickscan of verkennend onderzoek uitgevoerd. In zo'n onderzoek wordt op basis van een veldbezoek en soortspecifieke kenmerken een uitspraak gedaan over de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten planten en/of dieren. Als bepaalde soortgroepen niet kunnen worden uitgesloten, dan kan een nader onderzoek naar die soortgroep worden opgestart. MIECON voert veel quickscans en sporenonderzoeken uit omdat dit de basis is van het hele mitigatietraject. Je moet eerst weten waar je mee te maken gaat krijgen.

Het verschil met reguliere quickscans is dat MIECON veel intensiever inzet op de aanwezigheid van sporen. We kijken gebouwen letterlijk van de nok tot de kruipruimte na en zetten daarvoor groot materieel in als dat nodig is. Dat is duurder maar kan enorme tijdwinst opleveren. Wanneer soortgroepen daarmee alsnog kunnen worden uitgesloten, dan is een jaar tijd gewonnen. Er is echter wel een kanttekening. Bij deze methode worden meer verblijfplaatsen aangetroffen dan bij een regulier onderzoek. Dat is gunstig voor de soorten maar niet altijd gunstig voor uw project, Het voordeel is wel dat we minder van de tijd afhankelijk zijn. Bovendien wordt de methode steeds meer toegepast en ook goedgekeurd door de overheid. Met de technologische ontwikkelingen van nu is ook veel meer data te verzamelen. Door DNA-technieken in te zetten kan relatief snel worden bepaald van welke soort een spoor afkomstig is.