Mitigatie

Mitigatie is een gespecialiseerd vakgebied binnen de ecologie, waarin kennis van bouw en soorten samengebracht worden. MIECON is gespecialiseerd in het uitvoeren van alle mogelijke mitigerende maatregelen voor beschermde soorten planten en dieren. Hierbij is geen vraagstuk of uitdaging te ingwikkeld of te groot!

Onze werkzaamheden


WAT IS MITIGATIE?

Mitigatie is een wettelijke term afkomstig uit de Wet natuurbescherming en heeft betrekking op het tegengaan, matigen, verzachten of verminderen van effecten op beschermde flora en fauna. Het uiteindelijke doel is dat de mitigerende maatregelen ervoor zorgen dat ook na aantasting van gebied het leefgebied en de ecologische functionaliteit behouden blijft.


BELANG VAN MITIGERENDE MAATREGELEN

Pas wanneer voldoende en effectieve mitigerende maatregelen zijn getroffen, kunnen ontwikkelingen die effect hebben op beschermde flora en fauna doorgang vinden. Voorbeelden van ontwikkelingen die effect kunnen hebben op beschermde flora en fauna zijn: renovatiewerkzaamheden, verduurzamingswerkzaamheden, bomenkap, sloop- en nieuwbouw en herinrichting van terreinen.

WANNEER IS MITIGATIE NOODZAKELIJK?

Mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk wanneer tijdens de uitvoering van werkzaamheden het voortbestaan van beschermde flora en fauna in het geding komt. Hierbij gaat het vaak om een (tijdelijk) verlies van verblijf- en nestplaatsen, maar ook verstoring of het verlies van leefgebied kunnen redenen zijn voor de realisatie van mitigerende maatregelen. Wanneer het voortbestaan van beschermde soorten in het geding komt, is altijd een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk. Voordat de ontheffing Wet natuurbescherming wordt verleend, moet een activiteitenplan worden opgesteld waarin de beoogde mitigerende maatregelen staan uitgewerkt. Pas na toetsing en goedkeuring van het bevoegd gezag, kunnen mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. De voorwaarden waaraan de mitigerende maatregelen moeten voldoen, staan opgenomen in de ontheffing Wet natuurbescherming.


SOORTEN MITIGATIE

Binnen de mitigatie wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën:

  • Tijdelijke mitigatie
  • Definitieve mitigatie
  • Ontmoedigingsmaatregelen
  • Overmitigatie, ook wel groene plus genoemd

Aan welke voorwaarden de mitigatie moet voldoen is soort specifiek en afhankelijk van welke nestplaatsen, verblijfplaatsen of (functies van) een leefgebied dat wordt aangetast door de werkzaamheden. Mitigerende maatregelen zijn daarom altijd soort-, project- en locatiespecifiek. MIECON kan voorzien in alle soorten mitigatie. Geen vraagstuk is voor ons te ingewikkeld. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.