Soortgroepen

Vissen
Miecon heeft alle kennis in huis om mitigerende maatregelen voor vissen te kunnen uitvoeren. Bij aanleg, onderhoud of aanpassing van nieuwe watergangen verzorgen wij de mitigerende maatregelen terwijl u uw eigen werkzaamheden uitvoert. Doordat u de mitigatie uitbesteedt, kunt u zich bezig houden met werkzaamheden die u belangrijk vindt.
De mitigerende maatregelen voor vissen bestaan onder andere uit het wegvangen en verplaatsen van vissen voorafgaand aan ingrepen of het actief verjagen van vis uit het werkgebied met behulp van een bellenscherm.

Vleermuizen
Alle vleermuissoorten in Nederland zijn strikt beschermd. Veel vleermuizen zoeken een schuilplaats in spouwmuren van woningen of achter gevelbetimmering, veelal zonder dat u het weet. Bij verbouwing of sloop is de kans vrij groot dat u vleermuizen verstoort. MIECON zorgt ervoor dat uw plannen doorgang vinden zonder overtreding van de Flora- en faunawet. Door de juiste mitigerende maatregelen te nemen verzekeren wij u van een vlotte doorloop van uw project waarvan vleermuissoorten veel profijt hebben.
De mitigerende maatregelen die MIECON verzorgd op het gebied van vleermuizen zijn onder andere het bieden van alternatieve verblijfplaatsen, het zo lang mogelijk behouden van de bestaande verblijfplaatsen (in het uiterste geval gevelverplaatsing of gebouwverplaatsing) of het ongeschikt maken van de bebouwing.

Amfibieen
Veel van de Nederlandse amfibieen zijn bij de wet beschermd. Om te voorkomen dat u de Flora- en faunawet overtreedt bij bouw en verbouw, kunt u MIECON inschakelen. Wij zorgen ervoor dat uw plangebied vrij van beschermde soorten blijft op een wijze waarbij de soorten ook profiteren.
De mitigerende maatregelen die MIECON aanlevert op het gebied van amfibieen bestaan onder andere uit het plaatsen van tijdelijke amfibieënoversteekplaatsen, het plaatsen van amfibieënwerende barrieres en het wegvangen van dieren ter voorkoming van sterfte.

Reptielen
Alle Nederlandse reptielen zijn beschermd. Als reptielen in uw plangebied voorkomen, dan moet u daar rekening mee houden bij bouw of verbouw of bij regulier onderhoud. Miecon zorgt voor een gedegen aanpak waardoor deze bijzondere dieren ook voor de toekomst behouden blijven.

De mitigatie op het gebied van reptielen bestaat onder andere uit het omvormen van bosranden, het wegvangen en verplaatsen om sterfte te voorkomen en het aanleggen van eiafzetplaatsen.

Vogels
In Nederland komen veel beschermde vogelsoorten voor. In het broedseizoen zijn zelfs alle vogels beschermd. Om een ontwikkeling in de ruimtelijk ordening vlot te laten verlopen, is het van belang om vroegtijdig in het traject rekening te houden met vogels. MIECON kan door een gedegen aanpak ervoor zorgen dat de ecologische functionaliteit van uw plangebied voor beschermde vogelsoorten niet vermindert. Door onze maatregelen loopt uw project geen onnodige vertraging op en dat scheelt u heel veel geld. Bovendien zorgen wij ervoor dat de soorten die u in uw plangebied aantreft, ook nog na de ingreep van het plangebied gebruik maken. En dat is nog veel meer waard!

MIECON verzorgt mitigerende maatregelen op het gebied van vogels zoals het plaatsen van vervangende nestgelegenheid voorafgaand aan de werkzaamheden en het plaatsen van geïntegreerde nestgelegenheden bij afronding.

Zoogdieren
Naast de bekende vleermuizen kunnen nog veel meer zoogdieren gebruik maken van uw locatie. Door op gepaste wijze mitigerende maatregelen te nemen, kunt u voorkomen dat u de Flora- en faunawet overtreedt. MIECON zorgt ervoor dat de betrokken soorten profijt kunnen hebben van uw project. De maatregelen op het gebied van zoogdieren lopen uiteen van het plaatsen van tunnels, het bieden van alternatieve verblijfplaatsen en het ongeschikt maken van uw project.

Planten

Beschermde planten komen vaker voor dan u denkt. Veelal is mitigatie voor planten mogelijk. Een enkele keer is het een ingewikkelde procedure. MIECON heeft alle kennis in huis om dergelijke mitigerende maatregelen tot een goed einde te brengen.
Bij mitigerende maatregelen op het gebied van planten moet u denken aan het verplaatsen van planten of het verplaatsen van grote delen van muren met zeldzame muurvegetatie. Een enkele keer worden de oorspronkelijke verblijfplaatsen later weer verwerkt in het ontwerp zodat de planten zich weer op de oorspronkelijke plaats kunnen handhaven.