Mitigatie

Mitigatie betekent het verzachten van schadelijke effecten. MIECON richt zich alleen op mitigerende maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet. Deze wet regelt de bescherming van zeldzame en minder zeldzame soorten planten en dieren in Nederland. Om met uw projecten door te kunnen gaan, dient u ervoor te zorgen dat de ecologische functionaliteit van het gebied waarin de soort voorkomt, niet achteruitgaat. Dit kan vaak door het nemen van specifieke maatregelen of door het laten uitvoeren van een uitgebreid maatregelenpakket (overmitigatie). Als dit niet mogelijk is, dan moet u een ontheffing aanvragen bij Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken.

Het voorkomen van de achteruitgang van de ecologische functionaliteit is de kernactiviteit van MIECON. Het bedrijf is gespecialiseerd in het opzetten, uitvoeren en monitoren van mitigerende maatregelen op het gebied van Flora en Fauna. Daarnaast onderzoeken we de effectiviteit van het bestaande maatregelenpakket en ontwikkelen we betere en effectievere methodes om negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen. Door onze aanpak kan MIECON in bepaalde gevallen een nader onderzoek overslaan en meteen overgaan tot mitigatie.

MIECON is ook de perfecte partner voor het realiseren van specifieke maatregelen voor beschermde soorten bij BREEAM-certificering.